نرخ خدمات رایانه ای ثبت نام اینترنتی در سایت حسینیه نجف آبادیها

نرخ اتحادیه صنف خدمات رایانه ای شهرستان نجف آباد :
ثبت نام اولیه جهت سرپرست خانواده مبلغ 25،000 ریال و به ازاء هر نفر زائر مبلغ 5،000 ریال اضافه می گردد .