سامانه ثبت نام و رزرو

شروع ثبت نام

تذکر: توجه داشته باشید برای تکمیل اطلاعات لازم، فقط 15 دقیقه زمان دارید.
در تکمیل فرم پیش ثبت نام دقت فرمایید. اطلاعات ثبت شده امکان ویرایش و اصلاح ندارد.
** اين فرم به منزله پيش ثبت نام شماست و فقط به درخواست متقاضياني که متولدوشناسنامه ي صادره وساکن نجف آبادداشته باشندرسيدگي خواهدشد0
مشخصات افراد درهرشرايط سني بايستي درليست پيش ثبت نام قيدشده باشد
سرپرست فرم ها صرفا به نام پدر ،در غير اينصورت به نام مادر ثبت گردد ،فرم به نام فرزندان باطل محسوب می شود .
افراد متقاضي درهراتاق حتما" بايد با يکديگر محرم باشند، حتی در اتاقهای تودرتو.
براي هر ثبت نام شماره تلفن همراه جداگانه ثبت گردد.
ازپذيرش افرادمجرد(خانم/اقا)درقسمت خانوادگي معذوريم.
متقاضي گرامي درهنگام پيش ثبت نام نسبت به ثبت مشخصات کليه افراد وانتخاب تاريخ واتاق دلخواه دقت کافي رابنمائيد
درغير اين صورت هنگام پذيرش قطعي هيچ گونه مسيئوليتي متوجه دفتر نمي باشد.
نکته: درصورتيکه قبل از روز پنجم پيش ثبت نامها به حدظرفيت پيش بيني شده برسد،امکان ثبت نام وجود نخواهد داشت.
لازم به تذکراست در کليه فصول وایام عید ازبین پیش ثبت نام ها اسامی به قید قرعه انتخاب می گردد